ระบบ Intranetกลับสู่หน้าหลัก
เลือกแสดงวาระงานของผู้บริหารเฉพาะบุคคล
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
อธิการบดี
นายปราชญ์ ปรัชญาพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร ทรัพย์รวงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ภาสกร วรอาจ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม
นางอธิกัญญ์ แพรต่วน
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน
นายมงคล แพทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสุกัญญา มีวงษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
ค้นหาวาระงานของผู้บริหาร จากวันที่


คำที่ต้องการค้นหาค้นหาแบบละเอียด

วาระงานผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563


ไม่พบวาระงาน
Nakhon Sawan Rajabhat University 398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakhon Sawan Province,
Tel. (056) 219100 - 29 Fax. (056) 221237, 221554